Kompetansehevende samlinger

 

Tunnelsikkerhetsworkshop i SASIRO 8. februar 2016. (Foto: Andreas Knudsen)

Tunnelsikkerhetsworkshop i SASIRO 8. februar 2016. (Foto: Andreas Knudsen)

NTSC planleggerå arrangere innovasjonsdialoger og workshoper som belyser ulike problemstillinger og utfordringer på feltet tunnelsikkerhet. Det vil bli arrangert medlemsmøter og vi planlegger studieturer som vil bidra til å øke kompetansen og knytte medlemmene tettere sammen. Aktivitetene skal bidra til å bygge en positiv og trygg klyngekultur og legge til rette for økt komptanse og konkurransekraft hos medlemsbedriftene i et internasjonatl marked.

Målet med alle aktivitetene vil være å modne klyngen,s kape innovasjonsaktiviteter for bedriftene, styrke koblinger og samhandling mellom kompetansemiljøer og bedrifter, arrangere møteplasser for kunder og leverandører for å sikre felles forståelse for behov og muligheter.