Standardtunnelen

Norwegian Tunnel Safety Standard fokuserer på utvikling, forbedring og standardisering av metoder og teknologier som benyttes i arbeid med veitunnelers drift og sikkerhet.

Standard-tunnelen: NTSC skal gjennom Standard-prosjektet søke beste praksis, ny kunnskap og ny teknologi for å gå imøte en framtid med forbedret sikkerhet, drift og vedlikehold ved tunneler nasjonalt og internasjonalt. (Bilde: Istock)

Norwegian Tunnel Safety Standard er et prosjekt som søker å forbedre standarder for planlegging, bygging og drift av tunneler, men også øke standarder knyttet til strukturelle elementer, slik som installasjoner som berører infrastruktur, ventilasjon, lys, skilt, sikkerhetsutstyr, kontroll, overvåkning og framtidig intelligente transportsystemer.

Building Information Model (BIM-standard) og BIM-objektbibliotek er en viktig forutsetning for arbeidet. Dette arbeidet omfatter å gjøre de nødvendige stegene for å tilpasse hver standard til BIM.

Hva er BIM?

BIM er en digital representasjon av fysiske og funksjonelle karakteristikker ved et anlegg, og legger til rette for delt kunnskap og ressurser, og utgjør grunnlaget for beslutningstaking gjennom anleggets livsløp; fra den første idè til det rives.

Et sentralt premiss ved BIM er samarbeid mellom forskjellige interessenter i ulike deler av anleggets livsløp for å tilføre, motta, oppdatere eller modifisere informasjon i BIM for å reflektere de involverte aktørers rolle og støtte opp om interessenter.

Kilde: National BIM Standard US

Norwegian Tunnel Safety Cluster vil organisere flere ressursgrupper som består av representanter fra ulike sektorer og deler av industrien, herunder aktører fra myndighetene og andre nasjonale og internasjonale interessenter og organisasjoner. 

Ressursgruppene vil søke beste praksis, utvikle standarder og retningslinjer, samt utføre RAMS-evalueringer (Reliability, Availability, Maintainability & Safety) og HMS-vurderinger av disse retningslinjene. Videre vil standardene bli konsultert og revidert, før de godkjennes og implementeres av myndigheter og organisasjoner, og vedtas i reguleringer.

 

Hvorfor standardisering?

Målet for prosjektet er å utvikle et innovativt og bærekraftig nettverk for forbedring og utvikling av standarder, og gjennom "beste praksis" bidra til forbedret tunnelsikkerhet og forsvarlig drift både nasjonalt og internasjonalt.

Tunnelkonstruksjoner og installasjoner har ofte store svakheter som påvirker påliteligheten, vedlikeholdet og sikkerheten av tunneler. Tunneler med latente sårbarheter påvirker i stor grad kostnader og livsløpet til konstruksjoner og installasjoner. I mange tilfeller gir det også samfunnsøkonomiske konstnader i form av hyppige avstengninger og mindre tilgjengelig veinett. I tillegg vil sårbarhetene ha direkte sammenheng med trafikksikkerheten.

 

Essensielt i dette arbeidet vil det være å tilføre ny forskning, "beste praksis", nye teknologier og nye erfaringer. Norwegian Tunnel Safety Cluster vil legge til rette for og fremme forskning, utvikling og forbedring når det gjelder utforming og drift av tunneler - og kanskje viktigst av alt, dele disse resultatene på innovative måter for å fremme læring og utvikling. Standard-prosjektet er et av flere initiativ for å imøtekomme slike mål.

 

Standardisering er en prosess der vi implimenterer og utvikler tekniske standarder basert på samarbeid mellom organisasjoner og selskaper, herunder bane og veimyndigheter, konsulenter, kontraktører, leverandører og produsenter. En viktig del av slike samarbeid er også nasjonale og internasjonale interessenter og berørte parter.


Standardisering leder i det store og det hele til bedre kompatibilitet, interoperabilitet, sikkerhet, repeterbarhet og kvalitet. Standardisering legger til rette for innovasjon, da det tilbyr strukturerte metoder som gjør det enklere å formidle idéer og kunnskap om ledende teknologier og beste praksis.

Arild P. Søvik, Project Manager, NTSC

Tunnelsikkerhet: Ved å etablere et innovativt nettverk for utvikling og forbedring av standarder, vil NTSC arbeide mot hovedmålet om en bedre tunnelsikkerhet nasjonalt og internasjonalt. Foto: Arild P. Søvik

Slik arbeider vi

1. Søke beste praksis
Søke beste praksis, ny kunnskap og forskning, samt ny teknologi nasjonalt og internasjonalt.
2. Utvikle standard
 
Utforme en innledende spesifikasjon av standarden, for vurdering og videre konsultasjon med industrien. 
4. Konsultasjon og tilpasning
Konsultasjon og tilpasningsprosess som inkluderer nasjonale og internasjonale interessenter fra industrien og myndigheter. 
5. Fullføre standard, 3D og BIM
Fullføre standarden, med nødvendige justeringer til 3D og BIM, og legge til rette for godkjenning og presentasjon i Norwegian Tunnel Safety Center og i Virtual Reality (VR Tunnel).
3. Analyse av standard
Foreta analyser av pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikehold og sikkerhet (RAMS), livsløpkostnader og risikovurderinger, i tillegg til HMS-vurderinger.
6. Godkjenning og implementering
Godkjenning og implementering fra myndighetene, organisasjoner og andre aktører i industrien. 

© Copyright 2019: Norwegian Tunnel Safety Cluster.

 

Besøksadresse: Validé AS, Ipark/Måltidets Hus,

Richard Johnsens gate 4, 4021 Stavanger


PERSONVERNERKLÆRING